zjazd2jpg.jpg

Ceremoniał szkolny

to opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru szkoły, to również zbiór zasad zachowania się młodzieży w trakcie uroczystości szkolnych. Opisuje symbole, określa uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i formy jego celebracji. Dzięki temu dokumentowi szkoła ma możliwość kształtowania i wpajania podstawowych wzorców postaw i zachowań.

Zgodnie z zapisem znajdującym się we wstępie do Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty:

Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.”

oraz artykułem 4 ustawy:

„Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia”;

zasadnym wydaje się zdefiniowanie i określenie w szkole najważniejszych pojęć oraz zachowań uczniów tworzących ceremoniał szkolny.

Najważniejszym zadaniem szkoły jest nauczanie dzieci i młodzieży oraz wychowywanie jej na świadomych obywateli. Podstawą funkcjonowania w społeczeństwie, obok wiedzy i umiejętności przekazywanych na zajęciach lekcyjnych, jest kultura języka, właściwe zachowanie i szacunek dla tradycji. Dlatego należy uczyć młodzież zasad postępowania w różnych sytuacjach, takich jak organizacja obchodów świąt państwowych i uroczystości szkolnych. Jednym z dokumentów stanowiącym zbiór obowiązujących w szkole norm zachowania się jest Ceremoniał szkolny.Uroczystości i symbole szkolne

Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny będziemy zaliczać:

  • rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
  • uroczystość przekazania sztandaru,
  • Dzień Patrona Szkoły - Jana Pawła II,
  • ślubowanie klas I
  • uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły

uroczystości związane ze świętami narodowymi m.in.:
- Święto Odzyskania Niepodległości - 11 Listopada,
- Święto Konstytucji - 3 Maja.
uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie i regionie to m.in.:
- 1 września – agresja Niemiec hitlerowskich na Polskę,
- 17 września – agresja Rosji Sowieckiej na nasz kraj,Do najważniejszych symboli szkolnych będziemy zaliczać:
a) logo szkoły
b) sztandar szkoły
c) motto szkoły
d) hymn gimnazjum

I. Logo szkoły jest znakiem rozpoznawczym szkoły, jako graficzny symbol społeczności szkolnej, zostało opracowane już w pierwszym roku istnienia gimnazjum.

Należy je eksponować podczas uroczystości, na dyplomach, oficjalnych pismach urzędowych szkoły, znaczkach, identyfikatorach.

II.  Sztandar szkoły składa się z prostokątnego płatu tkaniny obszytego złotą frędzlą. Prawa strona jest w barwach narodowych, umieszczone jest na niej godło państwowe oraz rok nadania szkole imienia. Na lewej stronie płata znajduje się napis z nazwą i imieniem szkoły oraz wizerunek patrona.

Sztandar szkoły jest symbolem Polski, symbolem małej Ojczyzny, jaką jest szkoła. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji - jego poszanowania.  Gimnazjum nr 3 m. Jna Pawła II w Płocku posiada własny sztandar, który został przekazany dyrektorowi szkoły przez przedstawiciela rady rodziców podczas uroczystości nadania imienia szkole i poświęcony przez biskupa Romana Marcinkowskiego podczas uroczystości otwarcia i nadania szkole imienia 16 października 2003 roku.

 

III.  Motto szkoły:

"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali."

                                                                                                               Jan Paweł II

IV.  Hymn Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

MDK w Płocku, 2013

"BARKA"

My, Jana Pawła uczniowie,
Słowa Ojca w czyn chcemy przemieniać,
Pomagać ludziom i wciąż pamiętać.

Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują,
Twoje słowa, które uczą mądrości,
Twoje czyny przepełnione miłością,
By na zawsze czyste serce już mieć.

Trudno być dobrym człowiekiem,
Gdy świat pędzi i goni bez celu.
Dlatego razem przypomnieć warto

Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują,
Twoje słowa, które uczą mądrości,
Twoje czyny przepełnione miłością,
By na zawsze czyste serce już mieć.


Poczet sztandarowy

Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy. W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie o nienagannej postawie i godni tego zaszczytu. Poczet sztandarowy składa się z chorążego (jeden uczeń) i asysty (dwie uczennice), wybranych przez opiekunów sztandaru – nauczycieli, 

W obecnym roku szkolnym poczet sztandarowy tworzą:

Chorąży
Asysta I
Asysta II

Obok zasadniczego składu został wybrany również skład „rezerwowy” (chorąży 1., asysta 1.I i 1.II)

Insygnia pocztu sztandarowego to biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię oraz białe rękawiczki. Poczet sztandarowy w dniu uroczystości powinien być w stroju galowym.

Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego:

- postawa "spocznij" sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie "zasadniczej". Chorąży i asysta w postawie "spocznij".

- postawa "na ramię"- chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca.

- postawa prezentuj z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku). Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie „zasadniczej prezentuj” - Chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie "salutowania" przenosi sztandar do postawy „prezentuj”.

- salutowanie sztandarem w marszu z położenia "na ramię" w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu.

Komendy: „na prawo patrz” - pochyla sztandar „baczność” - bierze sztandar na ramię.

- Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu.

W trakcie Mszy Św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”.

Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność” następuje w kościele podczas każdego podniesienia Hostii.

Pochylenie sztandaru następuje również w innych, ważnych okolicznościach:

- podczas hymnu narodowego;

- podnoszenia flagi na maszt;

- podczas opuszczania trumny do grobu;

- podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;

- podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje.

W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.

Sposób udekorowania flagi kirem:

- wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu, a kończy w połowie szerokości dolnej, czerwonej materii flagi. Nie jest określona szerokość kiru. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.

Kto jest Online?

We have 4 guests and no members online

Zrealizowane Projekty Unijne

Inne zrealizowane projekty

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour